Tvůj Trenér

Obchodní informace

Nacházíte se na webovém rozhraní https://www.tvujtrener.com/ (resp. na částech tohoto webového rozhraní https://www.tvujtrener.com/ebook a https://www.tvujtrener.com/bez-kecu-do-formy ; dále vše společně jen „webové rozhraní“), které provozují fyzické osoby:

Lukáš Zetek, se sídlem Průběžná 592/3, 370 04 České Budějovice, Česká republika, identifikační číslo: 03089649,
Tel: +420 721 886 132
E-mail: lukas.zetek@tvujtrener.com

a

Přemysl Mužík, se sídlem Čéčova 793/51, PSČ 37004, České Budějovice, Česká republika, identifikační číslo: 03916308,
Tel: +420 728 541 342
E-mail: premysl.muzik@tvujtrener.com

a společnost:

PL MUZET s.r.o., se sídlem Hosín 26, PSČ 373 41, Hosín, Česká republika, identifikační číslo: 07290195,

Tel: +420 728 541 342
E-mail:  info@tvujtrener.com
 

 • 1. Popis nabízených produktů:
  • E-booky, plány a programy slouží jako vzdělávací, informační a pomocný nástroj/služba v oblasti fitness a sportovní životosprávy.
  • E-booky, plány a programy nejsou určeny pro léčbu při jakékoliv diagnóze žádného typu onemocnění a neslouží ani jako jejich prevence. Jakékoliv zdravotní potíže je proto nutné řešit se svým praktickým lékařem. Zároveň zde neplatí žádná dogmatická pravidla a veškeré rady nebo tipy vychází pouze z osobní praxe a doporučení na základě několikaletého pozorování při formování postavy jak našich vlastních, tak i několika dalších lidí. Je nutné zohledňovat fakt, že každý člověk je individuální případ a může tak kdokoliv z nás na zmíněné postupy reagovat odlišně.
 • 2. Cena a měna, ve které bude transakce zpracována:
  • Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Bankovním převodem, platební kartou, případně úhradou přes platební bránu;
  • Ceny jsou uvedené včetně DPH v CZK pro Českou republiku a v EURECH pro Slovenskou republiku
 • 3. Informace o odstoupení od smlouvy 
  • 3.1 Jak můžete od smlouvy odstoupit?
   • Od kupní smlouvy, jejím předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Během této lhůty Vám digitální obsah nebude dodán.
   • Berte však, prosíme, na vědomí, že pokud výslovně požádáte o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku.
   • Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
   • Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
  • 3.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
   • Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
   • Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.
  • 3.3. Kdy dostanete zpět své peníze?
   • Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze Vám vrátíme:
   • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
   • způsobem, jaký budete požadovat.
   • Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
  • 3.4. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
   • Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
    • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
    • zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
    • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
   • V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
   • Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 • 4. Informace o ochraně osobních údajů
  • 4.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 4.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
  • 4.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • 4.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • 4.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • 4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 4.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • 4.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • 4.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • 4.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • 4.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 5. Ochrana autorských práv
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
  • Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  • 5.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
   • Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
   • Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
   • Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.