Tvůj Trenér

Obchodní podmínkyObchodní podmínky projektu Tvůj Trenér pro prodej e-booků a programů (dále jen „produktů“) nabízených na internetové adrese www.tvujtrener.com:

 • 1. úvodní ustanovení

  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") fyzické osoby Lukáše Zetka, se sídlem Průběžná 592/3, 370 04 České Budějovice, Česká republika, identifikační číslo: 03089649 a současně firmy PL MUZET s.r.o., se sídlem Hosín 26, 373 41 Hosín, Česká republika, identifikační číslo: 07290195  (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tvujtrener.com (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
  • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • 1.6. Kupující je povinen se seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP") ještě před objednáním produktu.
    
 • 2. uživatelský účet
   
  • 2.1. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání produktu bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.
  • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
    
 • 3. uzavření kupní smlouvy
   
  • 3.1. Veškerá prezentace produktů  umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen. Ceny  jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě zasílání do Slovenské republiky je objednávka pořízena ve slovenské verzi webových stránek a cena uvedená u produktu je v měně EUR stejně tak jako ostatní ceny a výsledná cena objednávky.
  • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o  veškerých nákladech. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je produkt doručován v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
  • 3.4. Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu v příslušné jazykové verzi. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • 3.4.1. objednávaném produktu (kupující před koupí produktu vyplní formulář, na základě čehož mu bude produkt přidělen),
   • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu (formou emailu) a
   • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka") a to nejčastěji elektronickou cestou (ve formě e-mailu s přiloženým produktem).
  • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
  • 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
    
 • 4. cena produktů a platební podmínky
   
  • 4.1. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Bankovním převodem, platební kartou, případně úhradou přes platební bránu;
  • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním.
  • 4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktu předem.
  • 4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí produktu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • 4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 4.7. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • 4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej, případně následující informace o něm, v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
    
 • 5. odstoupení od kupní smlouvy
   
  • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce produktu,  které podléhá rychlé zkáze, jakož i produkt, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným produktem, od kupní smlouvy o dodávce produktu v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky produktu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@tvujtrener.com.
  • 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením produktu prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy produkt nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím vedený v českých korunách nebo eurech. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení produktu kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující produkt vrátí nebo prokáže, že produkt prodávajícímu odeslal.
  • 5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na produkt je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 5.6. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím vedený v českých korunách.
  • 5.7. Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek a to ve stavu takovém v jakém jej prodávající zasílal. V jiném případě je prodávající oprávněn jednostranně započíst cenu dárku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
    
 • 6. přeprava a dodání produktů
   
  • 6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat produkt na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkt při dodání.
  • 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 6.4. Při převzetí produktu od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů produktů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • 6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktu mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  • 6.6 V případě e-booků a plánů (jídelní, tréninkový) je dodání ze strany prodávajícího v elektronické podobě buď na e-mail uvedený kupujícím, případně je kupujícímu po úspěšně proběhlé platbě poskytnut odkaz na stažení tohoto produktu.
    
 • 7. práva z vadného plnění
   
  • 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:
   • 7.2.1. má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
   • 7.2.2. se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
   • 7.2.3. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • 7.2.4. je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • 7.2.5. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktů prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy produktu.
  • 7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • 7.5. U nového produktu má kupující možnost uplatnit právo z vady po dobu 24 měsíců od převzetí.
   • 7.5.1. U produktů, které jsou prodávány jako použité má kupující možnost uplatnit právo z vady po dobu 12ti měsíců od převzetí.
  • 7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním přesného popisu vady  na elektronickou adresu prodávajícího info@tvujtrener.com a produkt zašle na doručovací adresu obdrženou v elektronickém potvrzení přijetí reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované produktu.
  • 7.7. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
  • 7.8. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu po obdržení všech podkladů od kupujícího a navrácení produktu od kupujícího, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta 30 dní se může úměrně prodloužit v případě nesoučinnosti kupujícího uvedené v bodě 7.7.
  • Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  • 7.9. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
   • a) mechanickým poškozením zboží,
   • b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   • c) poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním,
   • d) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
   • e) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
  • 7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
    
 • 8. další práva a povinnosti smluvních stran
   
  • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.
  • 8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • 8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tvujtrener.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
   • 8.3.1. Kupující je tímto poučen o svém oprávnění obrátit se v případě sporu mezi ním a prodávajícím na Českou obchodní inspekci, která je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím. Bližší informace o tomto způsobu řešení sporu lze nalézt na adrese http://www.coi.cz/.
  • 8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
    
 • 9. ochrana osobních údajů
   
  • 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
  • 9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • 9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • 9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • 9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • 9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • 9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
    
 • 10. zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
   
  • 10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo produktem, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  • 10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
    
 • 11. doručování
   
  • 11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
    
 • 12. právní ochrana autora e-booku a jídelních/tréninkových plánů
   
  • 12.1. Berte, prosím, na vědomí, že elektronické produkty (e-booky a plány) jsou chráněny autorským zákonem a že jsou zabezpečeny proti kopírování a šíření. Tyto produkty nebudete modifikovat, nezneužijete je a nebudete je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit zákonnou ochranu prodávaných elektronických knih. Jste odpovědni za škodu, která takovým chováním může vzniknout.
  • 12.2. Upozorňujeme, že elektronické knihy lze číst jen na některých technických zařízeních s určitým softwarovým vybavením. Jestliže nemáte takové zařízení, neodpovídáme za ztíženou možnost užívání. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, obsahují licenční podmínky prodávaného produktu, nebo jsou uvedeny na webovém rozhraní. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou nám známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by nám mohly být známy, obsahují licenční podmínky prodávaného produktu, nebo jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • 12.3. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
  • 12.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.
  • 12.5. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 • 13. Online rezervace termínů tělesné analýzy na InBody

  • 13.1. Při online rezervaci termínu tělesné analýzy na přístroji InBody  má zákazník možnost vyhledat aktuální volné kapacity poskytovatele v online rezervačním systému umístěném na internetových stránkách poskytovatele (www.TvujTrener.com) za ceny uvedené přímo při online rezervaci na příslušné internetové stránce.
  • 13.2. Při online rezervaci po výběru termínu konzultace zákazník vyplní všechny údaje požadované ve formuláři.
  • 13.3. Při online rezervaci zákazník uhradí cenu jím rezervovaných služeb online platbou za použití platební karty, případně platební brány. O možnostech online platby je zákazník informován přímo na internetové stránce, prostřednictvím které uskutečňuje online rezervaci, po vyplnění všech požadovaných údajů a před úhradou jím rezervovaných služeb a potvrzení objednávky s povinností platby.
  • 13.4. Po vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři a po realizaci online platby bude zákazníkovi zaslán na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu při uskutečňování rezervace potvrzovací e-mail o platbě. Tím je rezervace termínu konzultace uvedená v platnost.

 

 • 14. Společná ustanovení pro online rezervace termínů tělesné analýzy na InBody

  • 14.1 .Provedením rezervace zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je osobou zletilou (věk 18 a více let) a způsobilou k právním úkonům, tj. způsobilou vlastním jménem nabývat práv a přebírat na sebe povinnosti. V případě, že se jedná o rezervaci konzultace pro nezletilou osobu, je nutný doprovod dospělého (rodiče, příbuzného).
  • 14.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy je zákazníkovi ze strany poskytovatele doručeno potvrzení rezervace.
  • 14.3. Rezervace se stává závaznou až okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet poskytovatele a potvrzením rezervace ze strany poskytovatele zákazníkovi.
  • 14.4 .Zákazník je před samotnou konzultací povinen seznámit se s popisem o půroběhu analýzy na přístroji InBody uvedeným na stránkách www.TvujTrener.com.
  • 14.5. Jakékoliv změny rezervace (změna termínu) jsou po potvrzení rezervace možné výlučně v případě, pokud to provozní kapacity poskytovatele umožňují. Na změny rezervace po potvrzení rezervace nemá zákazník právní nárok. O změnu rezervovaných služeb může zákazník požádat telefonicky.
  • 14.6. Pokud z důvodů na straně poskytovatele není možné zákazníkovi poskytnout po potvrzení rezervace rezervované služby vůbec nebo částečně, poskytovatel zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje telefonicky, přičemž mu současně v závislosti na provozních možností předloží návrhy dalších volných termínů.
  • 14.7. Poskytovatel umožňuje zákazníkovi potvrzenou rezervaci zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu a to do dvou pracovních dní před konáním rezervovaného termínu, elektronicky oznámením o zrušení rezervace zaslaného na e-mailovou adresu info@tvujtrener.com. V tomto případě poskytovatel vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu rezervovaných služeb na bankovní účet, z něhož byla přijata platba za rezervaci termínu, a to to do 14 dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace.
  • 14.8. Pokud se zákazník nedostaví v jím rezervovaném (zaplaceném) termínu, platba automaticky propadá.

 

 • 15. Úhrada a platby přes platební bránu ComGate
   
  • 15.1. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  • 15.2. ComGate umožňuje platby pomocí spotřebitelských i business platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club. V platební bráně je možné zaplatit také pomocí Apple Pay. Služba se zobrazuje uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari.
  • 15.3. Sídlo a adresa společnosti ComGate:  ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

 

 • 16. závěrečná ustanovení
   
  • 16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • 16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 16.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@tvujtrener.com, tel1: +420 721 886 132, tel2: +420 728 541 342

Tyto podmínky jsou platné ode dne 23.9.2021